یکشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۹

(جلسه۳۲)ARRAY

ARRAY

روش اجرا
تذکر: به جای دستور Array از دستورArrayClassic در CommandLine استفاده کنید.

 

Home Modify ……..ARRAY

 Modifye   ARRAY ……ARRAY

 

AR

تعریف

(دستور ویرایشی)


  کپی تعداد معین از موضوعات  انتخاب شده به سه روش:

روش ماتریسی(سطروستون)

تذکر: این دستور بر خلاف دو روش دیگر منوی Classic ندارد.

تکرار در طول یک مسیر خطی(منحنی)

 

 

تکرار دورانی به تعداد معین، حول یک نقطه

منوی Polar Array Classic در Command Line
توضیحات منو Polar Array:

انتخاب موضوعات :

انتخاب نقطه مرکز :

در این قسمت به سه روش فقط دو متغییر از سه متغییر زیر باید تنظیم شود:

  1. Total number of items:تعداد کل آیتمهایی که باید تکرار شود.
  2. Angle to fill:اندازه کل زاویه (بیشتر از صفر تا ۳۶۰ درجه).
  3. Angle between items:زاویه بین دو آیتم مجاور.

روش اول: Total number of items & Angle to fill:تعداد کل تکرار و ماکزیمم زاویه‎ای که این تعداد تکرار باید در آن محدود شود را وارد کنید.(پارامتر۱و۲ تنظیم میشود و پارامتر ۳ را خود اتوکد محاسبه میکند)

روش دوم: Total number of items & Angle between items: تعداد کل تکرار و زاویه بین هر دو تکرار را وارد کنید.(پارامتر۱و۳ تنظیم میشود و پارامتر ۲ را خود اتوکد محاسبه میکند)

روش سوم:Angle to fill & Angle between items: ماکزیمم زاویه‎ای که این تعداد تکرار باید در آن محدود شود را به همراه زاویه بین هر دو تکرار را وارد کنید .(پارامتر۲و۳ تنظیم میشود و پارامتر ۱ را خود اتوکد محاسبه میکند)

 

پیش فرض این گزینه هر دو انتخاب شده است و دوران حول مرکز دوران انجام میشود.

اگر پارامتر Rotate items as copied را غیر فعال کنیم، تکرار موضوع ها دیگر نسبت به مرکز دوران نمیکند و تکرار ها موازی همدیگر تکرار میشود.{ به فیلم آموزشی توجه کنید}

پیش نمایش دستور Array در صفحه ترسیم.

بعد از دیدن پیش نمایش و تایید، کلید Space را بزنید، در نهاید از صفحه Array کلید OK را بزنید.

منوی Rectangular Array Classic در Command Line
توضیحات منو Rectangular Array :

انتخاب موضوعات :

انتخاب تعداد سطر‎های تکرار.

انتخاب تعداد ستون‎های تکرار.

  1. تنظیم فاصله سطری تکرار
  2. تنظیم فاصله ستونی تکرار.

تذکر: میتوانیم هر دو پارامتر را یکبتره با انتخاب دو گوشه یک مستطیل به صورت قطری وارد کنیم.

پیش نمایش دستور Array در صفحه ترسیم.

بعد از دیدن پیش نمایش و تایید، کلید Space را بزنید، در نهاید از صفحه Array کلید OK را بزنید.

فیلم آموزشی
پارامترهای دستور PathArray در Command Line:

انتخاب موضوعات برای تکرار.

انتخاب مسیر یا منحنی یکپارچه برای تکرار در راستای آن.

تذکر: مسیر میتواند هر موضوعی چون: دایره،بیضی،pline, spline, rectangle, …. باشد.

  1. تعداد ردیف تکرار
  2. تعداد تکرار در راستای
  3. زاویه دوران آیتم‎ها
  4. Method: (Divide & Measur)
  5. پارامترهای دیگر ۳D(سه بعدی) …..

را انتخاب کنید.

نکات مهم

دقت داشته باشید که مسیر تکرار باید یکپارچه باشد.

پارامتر Angle to fill: اگر عدد زاویه وارد شده منفی باشد در جهت حرکت عقربه‎های ساعت array اجرا میشود.

پارامتر Row and Column Offset: اگر هر کدام از عدد وارد شده منفی باشد، ناحیه اجراء  array  در ناحیه ۲ یا ۳ یا ۴ اجرا میشود.

درباره‌ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.