یکشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۹

Box

Box

روش اجرا

۳DTools Modeling Box

 Draw  Modeling Box

کلید خلاصه ندارد

تایپ دستور: BOX

تعریف

دستور ترسیمی سه بعدی

 رسم  مکعب مستطیل و مکعب

فیلم آموزشی
پارامترها در Command Line

مختصات نقطه اول گوشه مکعب‌مستطیل را وارد کنید .(متوانید مختصات را به روش مطلق و با نسبی دکارتی و قطبی و یا با استفاده از موس یک نقطه را در  سطح صفحه X,Y انتخاب کنید. (نقطه شماره یک از شکل)

مختصات نقطه گوشه دیگر مکعب‌مستطیل را وارد کنید .(متوانید مختصات را به روش مطلق و با نسبی دکارتی و قطبی و یا با استفاده از موس یک نقطه را در  سطح صفحه X,Y انتخاب کنید. (نقطه شماره دو از شکل first_corner).

تذکر:مختصات گوشه دوم را  باید با x,y و یا r,θ وارد کنید. یعنی نقطه دوم نباید مولفه سوم بگیرد و در صفحه موازی صفحه x,y  نقطه اول باشد.(اگر مولفه سوم z را مخالف با مقدار z  نقطه اول وارد کنیم ؟ تفاوت Z آن را به عنوان ارتفاع در نظر میگیرد .

مقدار اندازه ارتفاع را با عدد مثبت(درجهت محورZ) و یا منفی(در جهت منفیZ) و یا با انتخاب موس وارد کنید.(نقطه سوم از شکل first_corner)

مختصات نقطه مرکز  مکعب‌مستطیل را وارد کنید .(متوانید مختصات را به روش مطلق و با نسبی دکارتی و قطبی و یا با استفاده از موس یک نقطه را در  سطح صفحه X,Y انتخاب کنید.

تذکر: مختصات بقیه نقاط ( نصف {گوشه و ارتفاع} نسبت به مرکز مکعب‌مستطیل محاسبه میشود.

برای ترسیم مکعب کامل از این پارامتر استفاده کنید و سپس یک عدد و یا یک مختصات و یا با استفاده از موس ،یک نقطه به عنوان طول وارد کنید. (اندازه طول و عرض و ارتفاع مکعب مساوی است)

بعد از وارد کردن نقطه اول میتوانید پارامتر Length را وارد کنید و مکعب مستطیل را با سه اندازه:

  1. length: اندازه طول (در راستای محل قرارگیری موس)
  2. width: اندازه عرض
  3. height: اندازه ارتفاع

تذکر: مقدار length(طول) را میتوانیم با مختصات یک نقطه به روش دکارتی و یا قطبی وارد کنیم .

در حالتی که میخواهیم مقدار ارتفاع(heigth) مکعب‌مستطیل را وارد کنیم ، میتوانیم این پارامتر را انتخاب و سپس دو نقطه را (مثلا میخواهیم ارتفاع با موضوع دیگری هم اندازه شود) انتخاب میکنیم . {به فیلم آموزشی نگاه کنید}

تذکر: دقت کنید که در هنگام انتخاب دو نقطه(۲point) به نظر میرسد که رسم دستور پایان یافته ، که چنین نیست و منتظر انتخاب دو نقطه است.

نکات مهم

بهتر است ابتدا مکعب‌مستطیل را در صفحه محور x,y ترسیم کنیم ، و بعدا آن را جابجا یا دوران دهیم.

در این روش مقدار عددی که به عنوان طول وارد میکنید

در راستای محل قرارگیری موس محاسبه میشود ، مگر اینکه کلید ortho روشن باشد .

درباره‌ی admin