یکشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۹
خانه >> آموزش اتوکد دوبعدی >> (جلسه۲۶)CHAMFER

(جلسه۲۶)CHAMFER

chamfer

CHAMFER

روش اجرا

Home Modify CHAMFER

تذکر: فلش کنار فیلت را باز کنید

 Modifye   CHAMFER

 

CHA

تعریف

(دستور ویرایشی)


هرگاه بخواهید بین دو موضوع خطی مورب با فاصله معلوم {و یا با فاصله و زاویه معلوم}از نقطه تقاطع دو خط { پخ} رسم کنید،میتوانید از Chamfer استفاده میکنید.{مانند شکل}

فیلم آموزشی
پارامترها در Command Line

*اولین پارامتر*

دو حالت دارد:

  1. Distance:دستور Chamfer با وارد کردن دو مقدار فاصله Dist1 وDist2 انجام میشود.

  1. Angle:دستور Chamfer با وارد کردن یک فاصله Distance و یک زاویه Angle انجام میشود.

باید اندازه فاصله ها رو وارد کنید:

  1. Specify first chamfer distance: اولین فاصله را وارد کنید D1.
  2. Specify second chamfer distance: دومین فاصله را وارد کنید D2.{اگر اندازه دوم را وارد نکنید،اتوکد هر دو فاصله را مساوی در نظر می‌گیرد.D1=D2}

روش ورود اندازه ها با method : یک اندازه فاصله و یک زاویه:

  1. Specify chamfer length on the first line: فاصله را وارد کنید. D
  2. Specify chamfer angle from the first line: اندازه زاویه Chamfer را از خط اول مشخص کنید. A

دو وضعیت دارد :

  1. Trim:دستور Chamfer اجرا و اضافه گوشه‎ها را پاک میکند.

  1. No Trim:دستور Chamfer اجرا و اضافه گوشه‎ها را پاک نمی‎میکند.

خط اول را انتخاب کنید.

خط دوم را انتخاب کنید.

یا کلیدShift را نگه دارید و موضوع دوم را انتخاب کنید. {در این حالت موقتا اندازه‎ها صفر در نظر گرفته میشود ( مانند دستور Extend عمل میکند)}. % فیلم آموزشی را نگاه کنید. %

بدون انتخاب این گزینه دستورChamfer  یک بار اجرا میشود و با انتخاب این پارامتر عمل Chamfer به دفعات اجرا میشود.{هر بار باید دو خط برای Chamfer انتخاب شود}

شکل را ببینید.

 

اگر خطوط رسم شده توسط دستور join و یا هر دستور دیگر {polyline , rectangle …..} یکپارچه شده باشند، دستور Chamfer یکباره روی تمام گوژها اجرا میشود .

 

 

اگر دستور اشتباه انجام شده بود ،با زدن کلید U دستور Chamfer یک مرحله،به عقب برمی‌گردد.

نکات مهم

دستور Chamfer فقط روی خطوط اجرا میشود و روی دایره و کمان اجرا نمیشود.

{خطا}

اگر اندازه‎های وارد شده بزرگتر از اندازه خطوط انتخاب شده باشد.

دستور Chamfer روی خطوط موازی اجرا نمیشود.

وقتی دستور Chamfer به هر دلیلی با موفقیت‎ انجام نشود.

درباره‌ی admin