یکشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۹

(جلسه۶)Circle

GUID-FEAB452A-D9CF-4093-9109-50A0E9330474-low

CIRCLE

Home Draw Circle


در اینجا ۶ روش ترسیم دایره،قابل انتخاب است

Draw   Circle

در اینجا ۶ روش ترسیم دایره،قابل انتخاب است

در این حالت فقط ۵ روش قابل اجرا است

دستور ترسیم دایره

کلا ۶ روش مختلف برای ترسیم دایره هست.

فیلم آموزشی

انواع روشهای ترسیم دایره
پارامترها در Command Line

مختصات مرکز دایره را وارد کنید

اندازه شعاع دایره را وارد کنید و یا D را وارد کنید

اندازه قطر دایره را وارد کنید

Specify first end point of circle’s diameter

مختصات اولین نقطه روی محیط دایره

Specify second end point of circle’s diameter

مختصات اولین نقطه روی محیط دایره

Specify first end point of circle’s diameter

مختصات اولین نقطه روی محیط دایره


Specify second end point of circle’s diameter

مختصات اولین نقطه روی محیط دایرهSpecify third point on circle

مختصات سومین نقطه (آخرین) را وارد کنید

Specify point on object for first tangent of circle

اولین نقطه مماس را از یک قطعه انتخاب کن( حتما باید از یه موضوع از قبل  رسم شده انتخاب گردد)
Specify point on object for second tangent of circle

دومین نقطه مماس را از یک قطعه انتخاب کن( حتما باید از یه موضوع از قبل  رسم شده انتخاب گردد)
Specify radius of circle

مقدار شعاع را وارد کنید

 

*Invalid*

این پیغام زمانی صادر میشود که با اصلاعات موجود ، سیستم نتواند دایره را رسم کند.

مثلا در ترسیم دایره [۳P] : مختصات سه نقطه ،روی یک خط راست واقع شده باشد.

نکات مهم

روش رسم دایره با داشتن سه نقطه مماس

این روش فقط از نوار منو و نوار ریبون قابل اجرا هست

بین سه خط موازی قابل رسم نیست.( چون منحصر به فرد نیست)

♣  اگر مختصات سه نقطه در یک راستا باشد قابل رسم نیست.(یعنی همگی متعلق به یک خط باشند)

در فیلم آموزشی توضیح داده شده

 ♣ بین دو خط موازی قابل ترسیم نیست ( چون منحصر به فرد نیست)