شنبه, ۵ مهر ۱۳۹۹

Cone

Cone

روش اجرا

تذکر: این دستور در زیر منوی اول سمت چپ∇(Box) وجود دارد. 

روش اول:

۳DTools Modeling Cone

روش دوم:

۳D Home Create Cone

 

 Draw  Modeling Cone

تذکر: کلید خلاصه ندارد

CONE

تعریف

(دستور ترسیمی)

ترسیم مخروط کامل و ناقص با سطح مقطع دایره و یا بیضی

فیلم آموزشی
پارامترها در Command Line

مختصات مرکز سطح مقطع مخروط را به یکی از روشهای(دکارتی و یا قطبی – مطلق و یا نسبی ویا انتخاب نقطه‌ای با موس روی صفحه محور x,y ) وارد کنید.{نقطه شماره ۱ از شکل}

برای ترسیم دایره سطح مقطع از روش سه نقطه واقع در دایره میتوانید استفاده کنید.

first point: مختصات نقطه اول

Second point: مختصات نقطه دوم

Third point: مختصات نقطه سوم

برای ترسیم دایره سطح مقطع از روش دو نقطه واقع در دایره استفاده کنید.

first End point of Diameter: مختصات نقطه اول ازقطر دایره

Second End point of Diameter:  مختصات نقطه دوم از قطر دایره

برای ترسیم دایره سطح مقطع از روش مماس و مماس و شعاع(دو مماس و شعاع دایره) استفاده کنید.

point on object for first tangent: انتخاب نقطه ای از موضوع اول برای مماس

point on object for second tangent: انتخاب نقطه ای از موضوع دوم برای مماس

radius of circle: مقدار شعاع دایره سطح مقطع

Radius: اندازه شعاع دایره سطح مقطع مخروط را به یکی از روشهای(دکارتی و یا قطبی – مطلق و یا نسبی و یا انتخاب نقطه‌ای با موس روی صفحه محور x,y ) {نقطه ۲ از شکل}

Diameter: اندازه قطر دایره سطح مقطع مخروط را به یکی از روشهای(دکارتی و یا قطبی – مطلق و یا نسبی و یا انتخاب نقطه‌ای با موس روی صفحه محور x,y )

اگر بخواهید مخروط ناقص ترسیم کنید؟

زمانی که این گزینه در نوار command

موجود هست میتوانید حرف T را بزنید

و مقدار شعاع دیگر مخروط ناقص را وارد

کنید.

تذکر۱: اگر دایره سطح مقطع به هر یک از روشهای دیگر(۳P, 2P , TTR , Ellipticad ) ترسیم شده باشد. باید فقط شعاع سطح مقطع دوم را وارد کنید.

تذکر۲: اگر مقدار شعاع سطح مقطع دوم(بالا) مساوی با سطح مقطع اول(پایین) باشد ،شکل ترسیمی به استوانه تبدیل میشود.

 

مقدار اندازه ارتفاع را با عدد مثبت(درجهت محورZ) و یا منفی(در جهت منفیZ) و یا با انتخاب موس وارد کنید.{نقطه ۳ از شکل}

در حالتی که میخواهیم مقدار ارتفاع(height) مخروط را وارد کنیم ، میتوانیم این پارامتر را انتخاب و سپس دو نقطه را (مثلا میخواهیم ارتفاع با موضوع دیگری هم اندازه شود) انتخاب میکنیم . {به فیلم آموزشی نگاه کنید}

تذکر: دقت کنید که در هنگام انتخاب دو نقطه(۲point) به نظر میرسد که رسم دستور پایان یافته ، که چنین نیست و منتظر انتخاب دو نقطه است.

اگر بخواهیم مخروط را به صورت افقی (یعنی دایره سطح مقطع عمود بر صفحه x,y باشد ، این گزینه را انتخاب میکنیم.

درباره‌ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.