یکشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۹
خانه >> آموزش اتوکد دوبعدی >> (جلسه۳۰)LENGTHEN

(جلسه۳۰)LENGTHEN

lengthen

LENGTHEN

روش اجرا

Home Modify LENGTHEN

◊تذکر:محل دستور در قسمت پایین اضافی modify قرار دارد.

 Modifye   LENGTHEN

 

LEN

تعریف

(دستور ویرایشی)


محاسبه و نمایش اندازه هر موضوع و تغییر اندازه طول خط و کمان به چهار روش اوکان‎پذیر است.تذکر: آیکن دستور LENGTHEN در Toolbar موجود نمیباشد و {اگر خواستید میتوانید اضافه کنید ( به روش ساخت و ویرایش Workspace)}.

فیلم آموزشی
پارامترها در Command Line

با این پارامتر میتوان هر موضوعی را انتخاب کرد،اتوکد اندازه طول آن را محاسبه میکند و نمایش میدهد.{خط و کمان و حتی دایره } بقیه قسمتهای دستور فقط روی خط و کمان قابل اجرا است.

مقدار اندازه کل یک موضوع که میخواهید باشد، را مشخص کنید و یک بار از طرفی که میخواهید موضوع تغییر اندازه دهد را select کنید.

تذکر۱:اندازه Total حتما باید مثبت و مخالف صفر باشد.

تذکر۲: این پارامتر برای خط محدودیتی ندارد ولی برای کمان نباید از محیط دایره کامل آن کمان بیشتر یا مساوی باشد.

یک عدد را به عنوان درصدی از کل موضوع وارد کنید تا به همان میزان درصد اندازه موضوع تغییر کند،{تغییرات تساعدی انجام میشود}سه مقدار میتوانید وارد کنید:

  1. عددی مابین [بیشتر از صفر و کمتر از ۱۰۰]: با هر بار انتخاب از هر طرف موضوع، اندازه کل ،کمتر میشود.{به مقدار عدد درصد از شکل باقی میماند}
  2. عددی مابین [بیشتر از ۱۰۰ و کمتر از ۲۰۰]:با هر بار انتخاب از هر طرف موضوع، اندازه کل ،به اندازه (۱۰۰منهای عدد درصد) بیشتر میشود.
  3. اعداد ۲۰۰،۳۰۰،۴۰۰،….: با هر بار انتخاب موضوع از هر طرف، اندازه موضوع ،دو ،سه،چهار،….. برابر آخرین اندازه موضوع  میشود.

یک عدد مخالف صفر مثبت یا منفی وارد کنید،تا با هر بار انتخاب، از هر طرف از موضوع به اندازه عدد وارد شده طول موضوع تغییر{کم یا زیاد} شود. دو حالت دارد:

  1. عدد منفی: اندازه موضوع انتخاب شده، کم میشود.
  2. عدد مثبت: اندازه موضوع انتخاب شده، زیاد میشود.

تغییرات به صورت پویا و با کلیک موس و حرکت آن به طرف زیاد و یا کم شدن و در نهایت کلیک مجدد موس اندازه موضوع تغییر میکند.

تذکر : میتوان بعد از کلیک و مقداری حرکت موس به طرفی، اعداد مثبت یا منفی وارد کرد، تا به همان میزان کمتر یا بیشتر شود.

عددی بزرگتر از صفر و کوچکتر از ۳۶۰ (برای روش Total)  میتوان وارد کرد،

فقط روی کمان قابل اجرا است و برای خطوط صاف قابل اجرا نیست، در واقع اندازه زاویه کمان مورد نظر را به یکی از ۳ روش DElta و Total میتوان تغییر داد.

اگر دستور اشتباه انجام شده بود ،با زدن کلید U دستور LEN یک مرحله،به عقب برمی‌گردد.

نکات مهم

بر روی دایره و اشکال بسته، قابل اجرا نیست و فقط میتوان اندازه محیط این اشکال را محاسبه و دید.

وقتی دستور LENGTHEN به هر دلیلی با موفقیت‎ انجام نشود.

باید به مفادیر وارد شده دقت کنید( مخالف صفر ، زاویه بزرگتر از ۳۶۰، درصد منفی و……)

درباره‌ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.