یکشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۹
خانه >> آموزش اتوکد دوبعدی >> (جلسه۲۹)POLYGON

(جلسه۲۹)POLYGON

polygon

POLYGON

روش اجرا

Home Draw POLYGON

 Draw  POLYGON

 

POL

تعریف

(دستور ترسیمی)


رسم چند ضلعی منظم

فیلم آموزشی
پارامترها در Command Line

*اولین پارامتر*

polygon Enter number of sides:تعداد اضلاع چند ضاعی را مشخص کنید.

این عدد میتواند از ۳ الی ۱۰۲۴ باشد.

مختصات مرکر چندضلعی را وشخص کنید.

مشخص کنید چندضلعی کدام نوع است:

  1. Inscribed in circle: محاط در دایره {چندضلعی داخلی}
  2. Circumscribed about circle: محیط بر دایره{چندضلعی بیرونی}

چندضلعی محاطی

چندضلعی محیطی

اندازه شعاع دایره {شعاع دایره محیطی، برای چندضلعی محاطی} و {شعاع دایره محاطی، برای چندضلعی محیطی}

چندضلعی را به روش سوم رسم میکند.

در این روش اندازه ضلع چند ضلعی را وارد کنید.{ابتدا انتخاب نقطه ۱ و سپس نقطه ۲}

تذکر: در این روش نیازی به وارد کردن مختصات مرگز چندضلعی نیست.

نکات مهم

 کمترین تعداد ۳ و بیشترین مقدار ۱۰۲۴ می‏‎باشد.{البته ۱۰۱۴ ظاهرا شبیه به یک دایراه میشود ولی تفاوتهایی دارد}

تذکر: در این روش نیازی به وارد کردن مختصات مرگز چندضلعی نیست.

  1. Inscribed: محاطی.
  2. Circumscribed:محیطی.
  3. Edge:اندازه یکی از اضلاع چندضلعی منظم.

درباره‌ی admin