یکشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۹
خانه >> آموزش اتوکد دوبعدی >> (جلسه۲۷)RECTANGLE

(جلسه۲۷)RECTANGLE

rectangle

RECTANGLE

روش اجرا

Home Draw RECTANGLE

 Draw  RECTANGLE

 

Rec

تعریف

(دستور ویرایشی)


دستور ترسیم مستطیل

با پارامترهای اضافی:Fillet , Chamfer , Rotation ,…..

 

فیلم آموزشی
پارامترها در Command Line

مختصات نقطه اول گوشه مستطیل را وارد کنید.{نقطه۱}

مختصات نقطه دیگر گوشه مستطیل را وارد کنید.{نقطه۲}

مساحت کل مستطیل را مشخص کنید و سپس اندازه یکی از پارامترهای زیر را وارد کنید.{پارامتر دیگر را اتوکد خودش نسبت به مساحت کل محاسبه میکند}:

 1. Length: اتدازه طول را مشخص کنید.
 2. Width:اندازه عرض را مشخص کنید.

تذکر: اندازه صفر برای مساحت،طول و عرض نمیتوانید وارد کنید.

مستطیل را با دو مختصات طول و عرض رسم می‌کند:

 1. Specify length for rectangles: اندازه طول را مشخص کنید.
 2. Specify width for rectangles:اندازه عرض را مشخص کنید.

زاویه دوران مستطیل را مشخص کنید.{دو روش}

 1. Specify rotation angle:مقدار زاویه را به عدد وارد کنید.
 2. Pick points:همینطور که موس را حول گوشه اول می‎چرخانید، یک نقطه را انتخاب کنید.

 

 

{پارامتر تنظیمی}

Specify fillet radius for rectangles:اندازه شعاع Fillet را وارد کنید.{هر چهار گوش fillet میشود}

{پارامتر تنظیمی}

چهار گوشه مستطیل با مقادیر{پخ} chamfer رسم میشود.

 1. Specify first chamfer distance for rectangles:اندازه فاصله اول را وارد کنید.
 2. Specify second chamfer distance for rectangles:اندازه فاصله دوم را وارد کنید.

 

{پارامتر تنظیمی سه‌بعدی}

Specify the elevation for rectangles:مقدار ارتفاع مستطیل را مشخص کنید.

{پارامتر تنظیمی سه‌بعدی}

Specify the thickness for rectangles:مقدار ضخامت مستطیل را مشخص کنید.

{پارامتر تنظیمی سه‌بعدی}

Specify the width for rectangles:مقدار عرض چندضلعی مستطیل را مشخص کنید.

نکات مهم
 • پارامتر Chamfer و Fillet روی چهار گوشه مستطیل انجام میشود.
 • فقط یکی از دو پارامتر Chamfer و Fillet ، در دستور مستطیل می‎تواند تنظیم شود.
 • اندازه پارامترهای Fillet و Chamfer از نصف اندازه طول و عرض مستطیل کمتر باشد،تا ظاهر شود.
 • پارامتر Elevation به تنهایی مقدار نمی‎پذیرد و باید همراه با Thickness و Width اندازه داشته باشد.

درباره‌ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.