پنج شنبه, ۲۰ بهمن ۱۴۰۱

Pyramid

Pyramid

روش اجرا

تذکر: این دستور در زیر منوی اول سمت چپ∇(Box) وجود دارد. 

روش اول:

۳DTools Modeling Pyramid

روش دوم:

۳D Home Create Pyramid

 

 Draw  Modeling Pyramid

 

PYR

تعریف

(دستور ترسیمی)

ترسیم هرم کامل و ناقص با سطح مقطع چند ضلعی

فیلم آموزشی
پارامترها در Command Line

تعیین تعداد اظلاع چندضلعی منظم سطح مقطع هرم

تذکر: چندضلعی میتواند عددی بین ۳ الی ۳۲ باشد.

طول ضلع چندضلعی منظم (سطح مقطع) را با وارد کردن مختصات دو نقطه تعیین میکند.(بدون تعیین مرکز چندضلعی)

مختصات مرکز چندضلعی سطح مقطع هرم را به یکی از روشهای(دکارتی و یا قطبی – مطلق و یا نسبی ویا انتخاب نقطه‌ای با موس روی صفحه محور x,y ) وارد کنید.{نقطه شماره ۱ از شکل}

نوع چندضلعی سطح مقطع را مشخص میکند:

  1. Inscribed: چندضلعی محاطی [رئوس چندضلعی روی دایره قراردارد]
  2. Circumscribed: چندضلعی محیطی[اظلاع چندضلعی مماس به دایره هستند]

تذکر: inscribed=circumscibed یعنی اندازه شعاع یکی است فقط موقعیت چندضلعی یا محاطی(inscribed) و یا محیطی (circumscribed) میشود. مانند شکل

اندازه شعاع چندضلعی (محاطی یا محیطی) سطح مقطع هرم را به یکی از روشهای(دکارتی و یا قطبی – مطلق و یا نسبی و یا انتخاب نقطه‌ای با موس روی صفحه محور x,y ) {نقطه ۲ از شکل}

اگر بخواهید هرم ناقص ترسیم کنید؟

زمانی که این گزینه در نوار command

موجود هست میتوانید حرف T (Top Radius)را بزنید

و مقدار شعاع دیگر مخروط ناقص را وارد

کنید.

 

تذکر۲: اگر مقدار شعاع سطح مقطع دوم(بالا) مساوی با سطح مقطع اول(پایین) باشد ،شکل ترسیمی  تبدیل میشود.

 

مقدار اندازه ارتفاع را با عدد مثبت(درجهت محورZ) و یا منفی(در جهت منفیZ) و یا با انتخاب موس وارد کنید.{نقطه ۳ از شکل}

در حالتی که میخواهیم مقدار ارتفاع(height) هرم را وارد کنیم ، میتوانیم این پارامتر را انتخاب و سپس دو نقطه را (مثلا میخواهیم ارتفاع با موضوع دیگری هم اندازه شود) انتخاب میکنیم . {به فیلم آموزشی نگاه کنید}

تذکر: دقت کنید که در هنگام انتخاب دو نقطه(۲point) به نظر میرسد که رسم دستور پایان یافته ، که چنین نیست و منتظر انتخاب دو نقطه است.

اگر بخواهیم هرم را به صورت افقی (یعنی چندضلعی سطح مقطع عمود بر صفحه x,y باشد ، این گزینه را انتخاب میکنیم.

 

درباره‌ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.