پنج شنبه, ۲۰ بهمن ۱۴۰۱

Sphere

Sphere

روش اجرا

تذکر: این دستور در زیر منوی اول سمت چپ∇(Box) وجود دارد. 

روش اول:

۳DTools Modeling Sphere

روش دوم:

۳D Home Create Sphere

 

 Draw  Modeling Sphere

 

SPH

تعریف

(دستور ترسیمی)

ترسیم کره کامل

فیلم آموزشی
پارامترها در Command Line

مختصات مرکز کره را به یکی از روشهای(دکارتی و یا قطبی – مطلق و یا نسبی ویا انتخاب نقطه‌ای با موس روی صفحه محور x,y ) وارد کنید.{نقطه شماره ۱ از شکل}

Radius: اندازه شعاع کره را به یکی از روشهای(دکارتی و یا قطبی – مطلق و یا نسبی و یا انتخاب نقطه‌ای با موس روی صفحه محور x,y ) {نقطه ۲ از شکل}

Diameter: اندازه قطر کره را به یکی از روشهای(دکارتی و یا قطبی – مطلق و یا نسبی و یا انتخاب نقطه‌ای با موس روی صفحه محور x,y )

برای ترسیم کره از روش سه نقطه واقع در کره میتوانید،استفاده کنید.

first point: مختصات نقطه اول

Second point: مختصات نقطه دوم

Third point: مختصات نقطه سوم

برای ترسیم  از روش دو نقطه واقع در کره استفاده کنید.

first End point of Diameter: مختصات نقطه اول ازقطر کره

Second End point of Diameter:  مختصات نقطه دوم از قطر کره

برای ترسیم کره از روش مماس و مماس و شعاع(دو مماس و شعاع دایره) استفاده کنید. {باید موضوعات انتخاب شده برای مماس در صفحه X,Y باشند)

point on object for first tangent: انتخاب نقطه ای از موضوع اول برای مماس

point on object for second tangent: انتخاب نقطه ای از موضوع دوم برای مماس

radius of circle: مقدار شعاع کره

درباره‌ی admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.